Adsense

Wednesday, 26 December 2012

Geguritan Basa Jawa

CERITA SAKA MANCA


ing papan sarwa salju, aku


ngangen-angen lawang gubug binuka


ana bedhiyang lan lincak


nanging wis kebacut dadi salju


guritan apadene kekarepan


nglinthing bareng tumiyupe angin


nunjem-nunjem dom periih


sadawane wengi


kangmangka ing ngisor salju pinendhem candhi


sing durung kober kababar unine prasasti


Babad Wedhi Pasisir


Sorene sore jingga


wengine wengi biru


kembang pandhan mesem marang mbulan


tangane ngawe-awe sajak kemayu


apa hiya iki dayane layang atimu


sing jare bakal ditulis kalane ijen


lan sendhang mung amping-ampingann jendhela


sing wengi iki isih panggah binuka?


biyen aku nate apal gojegmu


kepiye nalika bingung ndhedher sagegem guritan


ing lemah suwung pinggire taman


ora ketang mbalang liring sambi mungkur


nyamudana wingkis sakehing kekarepan


nutup kudhuping kekembangan


iki babad wedhi pasir


pinaes ganda aruming mawar


rarasing riris dhadha kumesar
 


PEPADANG BAKAL TUMEKA


angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan


mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun


bumi kang kapidak kebak sinengker


anggawa ganda bacin


manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore


peteng kang gemuleng ing angganing manungsa


wus sinerat ana ing kitab duk ing uni


pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah


kanggo kita sami jalma manungsa


kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun


amadhangi sakendhenging jagat raya


mara gage kita sami tumenga ing angkasa


mangayubagya rawuhipun sang pepadhang


kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga


mangestu nampi pepadhang …..
 


WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU


rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene


saklawase ora nate ketemu


saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi


gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk


wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur


wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih


ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur


ana cerita rinajut endah


dik, kala kala sliramu isih dadi impenku


pirsanana ana nduwur kae


ana teja manther ing sela-selaning gegodongan


lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene


saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen


simpenen kangenmu ana impen ***
 


LINTANG-LINTANG


lintang-lintang abyor ing tawang


cumlorot sliweran nalika alihan


kumleyang mencok ing socamu asihku


cahyane gumebyar sunare gilar-gilar


ing telenge atimu sliramu tansah dakantu


lintang-lintang alihan


cumlorot telu ana pundhakku


kawitan lintang abang lintang perang


kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan


pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan


Graphic3

Reactions:
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Terima Kasih telah membaca Postingan ini, Jika Anda menginginkan agar Blog ini selalu menjadi Inspirasi buat Anda, sedikit saran dan masukan bisa di tulis di sini,